In memoriam Lodewijk Vandereycken

Op 17 oktober 2008 overleed in de ouderdom van 93 jaar Lodewijk Vandereycken. Hij was sinds de stichting in 1993 lid van onze kring. Het oudste lid  En niet zo maar een lid ; wel actief betrokken bij het reilen en zeilen van de Heemkundige Kring. Lodewijk was eigenlijk het levende archief van onze vereniging. Als leraar betoonde hij meer dan gewone belangstelling voor de geschiedenis van onze gemeente, meer bepaald voor zijn geboorte dorp Bunsbeek. Hij schreef als eerste een monografie over onze gemeente een basiswerk dat later in een meer moderne en uitgebreidere versie  opnieuw werd gepubliceerd. In een aantal artikels gepubliceerd in onze jaarboeken vertelde Lode over de tijd van toen : een stuk geschiedenis dat voor latere generaties bewaard zal blijven. Verleden jaar nog nam hij met zijn echtgenote actief deel aan ons project "Straatje in.. straatje uit". Hij verbaasde er jong en oud met zijn uitgebreide kennis van Bunsbeek van vroeger. De kring is Lode dankbaar voor alles wat hij ons heeft bijgebracht…
 
 
Lode is nu zelf een stukje geschiedenis…maar hij blijft  in onze herinnering verder leven.Glabbeek - Brabançonne

Wij groeten U, Gij jong, fiere helden,
Wij buigen diep voor U en uwen moed;
Ge hebt vol, vuur den zwaren strijd gestreden.
Gij vielt helaas, het offer was uw bloed,
Uw trotsheid heeft uw vijand doen verbazen
Toen zingend gij uw borst ten doode boodt
En onder 't oog den vijand nog dierf tarten
Aan u mijn land, aan u tot inden dood

Eer zij U steeds zal het Vaderland gedenken,
Hoe laf gij door het valsche zwartgebroed
Aan Duitslands grijze moffen werd verraden
Hoe fier ge vielt als 't offer van uw moed..
Men zal uw naam steeds met eerbied noemen
Tot voorbeeld stellen aan 't komend, geslacht,
De Vaderlandsche liefde wakker wekken
Door 't roemrijk dat gij hebt gebracht.

Ge rust zacht in het kille stof der aarde,
Maar wij blijven bewust van onze taak;
Uw bloed helaas zoo vroeg, zoo laf vergoten,
Dat roept ons toe: "Makkers we vragen wraak"
Wraak! Wraak! Ja, gewroken zult gij worden
Niet een verrader ontsnappen aan ons hand.
Zoals gij stierft zal 't laf gebroed ook vallen.
Ons leus is: Oog om oog, tand om tand!

Op de tonen van de Belgische Vaderlandse Hymne werd deze tekst gedicht door
Emiel Van Welde naar aanleiding van de tragische dood van drie inwoners van Glabbeek.
Zij werden door de bezetter gevangen genomen en ter dood veroordeeld.
De tekst dient gelezen in het klimaat van die tijd.

Richtlijnen voor leerkrachten uit het jaar des heren 1872

De leerkrachten moeten iedere dag de lampen bijvullen en de schoorsteen vegen.
Iedere leerkracht moet een emmer water meebrengen en een bak kolen voor de behoeften van de schooldag.

Besteed veel zorg aan het maken van de pennen.
Men kan de pennen aanpunten op de manier die het meest gewenst is voor iedere leerling afzonderlijk.

Mannelijke leerkrachten mogen per week één avond besteden aan het werven van een echtgenote, of twee avonden per week indien ze geregeld ter kerke gaan.

Na tien uur aanwezigheid in de school mogen de leerkrachten de resterende tijd besteden aan de lectuur van de Bijbel of andere nuttige boekwerken.

Vrouwelijke leerkrachten die huwen of zich op het slechte pad begeven dienen ontslagen te worden.

Iedere leerkracht, zal bij elke uitbetaling een behoorlijk deel van zijn verdiensten opzij leggen om ervan te genieten in de jaren dat hij aftakelt: zo wordt hij geen last van de gemeenschap.

Iedere leerkracht die rookt, alcohol in enigerlei vorm tot zich neemt, kansspelen bijwoont, herbergen bezoekt of zich laat scheren in een barbierswinkel, zal terecht aanleiding geven tot argwanende bedenkingen over onkreukbaarheid en rechtschapenheid.

De leerkracht die vijf jaar plichtsgetrouw en zonder fouten zijn taak heeft vervuld, kan een loonsverhoging van 25 cent per week ontvangen, mits akkoord van het Ministerie van Onderwijs.

Deze tekst vond een bediende van het ministerie van onderwijs.

Klim eens in je stamboom

Het project "Klim eens in je stamboom" opgezet door de HK voor alle scholen van Glabbeek kende een enorm succes.
Vele inzendingen waren van hoge en zeer mooie kwaliteit.
Proficiat aan allen die zich ervoor ingezet hebben. Tijdens de prijsuitreiking op 25 november 2005 werd door de verschillende sprekers, burgemeester Vanschoubroek, schepen van cultuur Debecker, de secretaris van de kring Herman Vanvlooster en projectleider Mon Denruyter, de nadruk gelegd op de opvoedkundige waarde van het vak geschiedenis en meer bepaald van dit project, waardoor kinderen werden geconfronteerd met hun eigen verleden.

De scholen ontvingen een leerpakket als beloning, de klassen een erediploma en alle leerlingen een getuigschrift.
Onze kring dankt ook allen die dit mogelijk hebben gemaakt: het gemeentebestuur, de bib en zeker directies en personeel van de scholen.

Een ding is echter zeker: dit is voor herhaling vatbaar. Misschien kan dit project ooit wel ingepast worden in het leerprogramma van de basisschool.