Back to top

Doel

Doel van de Kring.

  • Uittreksel uit de oorspronkelijke statuten: "De vereniging heeft tot doel zich bezig te houden met de studie van het historisch verleden van Glabbeek in al zijn uitingen.Verder de bewaring, het in stand houden, zo mogelijk de verzameling van alle merkwaardigheden die betrekking hebben op Glabbeek en omgeving, alsmede het opwekken van belangstelling voor dit eigen verleden door publicaties, vergaderingen, ontmoetingsdagen, aanleggen van een archief enz. (In de vernieuwde statuten worden deze doelstellingen meer gedetailleerd omschreven).
  • Ons doel, samengevat: MET UW HULP HET VERLEDEN BEWAREN VOOR DE TOEKOMST!

Hoe wil de Heemkundige Kring Glabbeek bovenstaande doel bereiken?

  • Wij beschouwen het begrip heemkunde zeer ruim: Geschiedenis (grote en kleine), aardrijkskunde, sociologie, geologie, demografie, kunstgeschiedenis, dialectologie, volks- en naamkunde, antropologie, biografie, geologie…
  • Een belangrijk element zijn de publicaties over het patrimonium van Glabbeek, met in de eerste plaats de jaarboeken. Zij behandelen de meest uiteenlopende onderwerpen die rechtstreeks verband hebben met de historie en het leven in Glabbeek en zijn deelgemeenten. De bezoeker van de website vindt een lijst van alle in de jaarboeken gepubliceerde stukken onder de rubriek "Publicaties /Jaarboeken". Op vraag van geïnteresseerden uit aangrenzende gemeenten wordt bij gelegenheid ook over hun patrimonium gepubliceerd.
  • Wij willen zoveel mogelijk materiële getuigen van onze geschiedenis bewaren of archiveren. Op zolders en duistere kamertjes liggen ongetwijfeld nog heel wat van die klassieke schatten die voor de bezitters soms weinig betekenen maar voor de heemkunde van onschatbare waarde kunnen zijn. Wij hebben het dan bvb over prentkaarten, foto's van families, verenigingen, processies, optochten, sportwedstrijden, documenten, dagboeken, gebruiks- en cultusvoorwerpen. Zij vertellen over het 'kleine' leven in de wijken en gehuchten, zij brengen het verleden weer tot leven langs verhalen over beroepen, herbergen, kapellen, spoken, de kleine en grote man in oorlog en vrede.... Wij denken hierbij onder meer aan momenten waarop een huis verlaten, een boedel verdeeld of opgeruimd wordt. Elke inwoner van Glabbeek kan dus op zijn manier meewerken om ons doel te realiseren. Elk gezin, de school, elke vereniging kan ook de plaats zijn waar dat erfgoed en de eerbied ervoor ter sprake komt.
  • Naar aanleiding van bijzondere studies worden oproepen naar onze medeburgers gelanceerd met het oog op het verzamelen van informatie en dergelijke: zie de rubriek "Oproep".
  • Wij zoeken ook naar medewerkers met een goede pen die bijdragen kunnen uitschrijven.
  • Met het oog op de sensibilisering van onze medeburgers en van kandidaat-auteurs willen wij het grote publiek laten kennis maken met de dingen waarmee wij bezig zijn. In samenwerking met officiële instanties en andere organisaties zijn er tentoonstellingen en andere activiteiten zoals vertelnamiddagen, wandelingen, bezoeken aan archieven, musea, jeugdgerichte initiatieven.
  • Wij willen ook - binnen onze mogelijkheden - bijdragen tot het behoud, de restauratie, het respect voor gebouwen, landschappen, monumenten. Meestal komt dit er op neer dat wij de overheid informeren over het belang van een interessante site die op het punt staat te verloederen of definitief te verdwijnen. De bal ligt dan in een kamp dat over meer mogelijkheden beschikt.

Door lid te worden van HKG geeft elke overtuigde inwoner van Glabbeek de kring meer mogelijkheden.