Inhoud jaarboek 2020

De familie Polleunis uit Bunsbeek in WO II - Herinneringen van de kinderen Polleunis, samengevat door André Bruyninckx, bewerkt door Edmond Denruyter - Dit is het verhaal van de familie van Felix Polleunis en Irma Quinten uit Bunsbeek die bij het begin van WO II met hun kinderen voor de oprukkende Duitsers op de vlucht sloegen, na hun terugkeer Russische krijgsgevangenen verborgen, moesten smokkelen opdat iedereen eten zou hebben, enz.

Glabbeekse 'heilige' bronnen - Staf Vandegaer - Al van in het steentijdperk schreef men geneeskracht toe aan het water van bepaalde bronnen. Bij de kerstening van onze streken is dit idee behouden, maar werden deze bronnen dan toegewijd aan een heilige. Ook bij ons hebben wij zulke bronnen: de Sint-Sulpitiusbron aan de kerk van Zuurbemde en de Sint-Quirinusbron niet ver van de Tiensesteenweg en de Linde(straat) in Bunsbeek.

De Mobilisatiekern 29 in Glabbeek - Peter Reekmans - Na WO II werden in België een aantal 'Mobilisatiekernen' opgericht, om snel materiaal en manschappen te kunnen mobiliseren. Voor onze streek was er de MK 29, die beschikte over vijf depots en een staf. Bij ons waren er de depots van Glabbeek en Attenrode-Wever, terwijl ook de staf van MK 29 later naar Glabbeek gekomen is. Hier vinden we een korte geschiedenis van 'onze' depots.

Het bestuur van Bunsbeek onder Hollands bewind - Staf Vandegaer - Na de Franse overheersing maakten wij van 1815 tot 1830 deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, onder Willem II. Aan de hand van een boek met de verslagen van de beraadslagingen van het gemeentebestuur van Bunsbeek van 1818 tot 1835, kunnen we vaststellen hoe de gemeente in deze tijd bestuurd werd.

Corona: het virus en de heilige - Edmond Denruyter - De term 'Corona' is hoogstwaarschijnlijk het meest gebruikte nieuwe woord van 2020. Maar er is ook een heilige met deze naam, de heilige Corona of Korona, die leefde in de 2de eeuw na Christus. Haar feestdag wordt gevierd op 14 mei, dit jaar op het hoogtepunt van de crisis. Meer informatie hierover.

Het verhaal van Denis Geyskens - Opgetekend op 13 december 2019 door Staf Vandegaer - Alhoewel Denis Geyskens, ondertussen 92 jaar voorbij, nu in Meensel woont, heeft hij heel wat banden met Wever en Glabbeek. In het jaarboek 2008 brachten we het verhaal van zijn tijd als beenhouwer op een Kongoboot. Hier vertelt hij ons in het kort het verhaal van de rest van zijn leven. Fascinerend in zijn zeer gevarieerde loopbaan is onder meer het avontuurlijk verloop van de vlucht van de familie bij het begin van de Tweede Wereldoorlog.

125 jaar Landelijke Gilde in Bunsbeek - Maria Saelmaekers - In september 2019 vierde de Landelijke Gilde van Bunsbeek haar honderd vijfentwintigste verjaardag. De Boerengilde van Bunsbeek werd immers opgericht in 1894, vier jaar na het ontstaan van de Belgische Boerenbond. Na de Tweede Wereldoorlog evolueerde de landbouw sterk. In antwoord op de nieuwe situatie ontstonden in 1971/1972 uit de Boerengilden naast de Bedrijfsgilden onder meer de Landelijke Gilden. In dit artikel wordt de specifieke geschiedenis van de Boerengilde/Landelijke Gilde van Bunsbeek beschreven.

Pater Jan (Moriaux): priester, leraar, journalist … - Gesprek met Magda Guelinckx en Staf Vandegaer op 26 februari 2020 - Verhaal bewerkt door Magda Guelinckx - Eerwaarde Pater Jan Moriaux OFM, met zijn kloosternaam Pater Gerold, is een Minderbroeder Franciscaan. Bij ons is hij algemeen bekend als 'pater Jan', de man die tot voor een paar jaren onder meer de kerkdiensten verzorgde in Attenrode en Wever. Wellicht minder bekend zijn een aantal andere zaken die pater Jan in zijn loopbaan gedaan heeft: journalist, leraar, jeugdbegeleider, enz. Net voor de Corona-beperkingen hadden we afspraak met de pater voor een babbel over zijn leven.

Wereldoorlog II in Glabbeek: het ontstaan van de oorlog - de Achttiendaagse Veldtocht - Staf Vandegaer - 80 jaar geleden, op 10 mei 1940, viel Duitsland België binnen en begon voor ons WO II. 75 jaar geleden, op 8 mei 1945, eindigde de oorlog formeel. In dit artikel hebben wij de ons bekende feiten en gebeurtenissen hierover met betrekking tot Glabbeek en directe omgeving in chronologische volgorde weergegeven en proberen te kaderen. Dit overzicht is beperkt tot de periode die eindigt met de capitulatie van België op 28 mei 1940. De bedoeling is om in een volgend jaarboek dieper in te gaan op een volgende periode.

Sint-Norbertus en de Antwerpse ketter Tanchelm -Dries Ceuppens - Op een van de glasramen in het koor van de kerk van Bunsbeek vinden we een afbeelding van de H. Norbertus met aan zijn voeten een liggende man. De man houdt een rol papier vast waarop zijn naam staat: Tanchelm, terwijl een omgevallen kelk met hosties verwijst naar ketterij. In het kort het verhaal van deze Tanchelm.

Inhoud Jaarboek 2019

Voorwoord - Peter Reekmans, bevoegd voor erfgoed, en Tom Struys, schepen van Cultuur van Glabbeek.

Nationaal goed of zwart goed bij onsGodelieve Feyaerts – Bij het einde van het 'Ancien Régime' en het begin van de Franse Revolutie was Frankrijk in een acute financiële crisis. Eén van de remedies hiertegen, bestond in het in beslagnemen en te gelde maken van de kerkelijke goederen. Later werd de maatregel ook uitgebreid naar bezittingen van de adel. Toen de Fransen in 1795 onze streken aanhechtten bij Frankrijk, werd deze maatregel ook bij ons toegepast. In dit artikel worden een aantal gevallen van zwart goed bij ons in de buurt besproken.

Jos Devroye en 'de Bareel' - Interview door Ruben Donvil en Staf Vandegaer - Jos Devroye en zijn vrouw Juliette 'van de Bareel' wonen sinds de fusie van gemeenten van 1976 in Tienen, maar voelen zich nauw verbonden met Bunsbeek en Glabbeek. Aan zijn kleinzoon Ruben en aan Staf Vandegaer vertelde Jos vele verhalen uit zijn boeiend leven, zijn afkomst, zijn jeugd, zijn beroep als landbouwer en verzekeringsagent, de oorlog, enz.

Wereldoorlog I: Na de Wapenstilstand - Edmond Denruyter en Staf Vandegaer - Met de wapenstilstand van 11 november 1918 eindigde in de praktijk de Eerste Wereldoorlog. De gevolgen van deze oorlog lieten zich echter nog lang daarna voelen. In dit artikel beschrijven wij in het kort enkele aspecten van het leven bij ons bij het einde van de oorlog en daarna.

Heijndrick van Halle en de Sacramentstoren van Zuurbemde - Jozef Hendrickx - Heijndrick van Halle was een van de opdrachtgevers van de Sacramentstoren van Zuurbemde. Zijn familie was ook belangrijk in de geschiedenis van Tienen. In deze tekst wordt ingegaan op deze familie. Langs het grafmonument van de familie Van Ranst, tegen een pilaar in de Sint-Germanuskerk, kan daarenboven de verwantschap vastgesteld worden met deze andere belangrijke Tiense familie waarvan de leden ook heren van Zuurbemde geweest zijn.

Jan Frans Vande Gaer (1782-1820) - Een boerenzoon uit Vissenaken die uitgroeide tot 'vader van het stedelijk onderwijs' in Antwerpen - Staf Vandegaer - In deze tekst wordt in het kort het wedervaren verteld van deze man uit de buurt die, ondanks zijn korte leven, in Antwerpen sporen nagelaten heeft die we nu, 200 jaar later, nog steeds kunnen waarnemen. Daarnaast wordt ook de merkwaardige wijze beschreven waarop het stedelijk onderwijs startte in Antwerpen, met één klas van 300 leerlingen.

De scouts van Bunsbeek en hun orkest 'ECHO' - Edmond Denruyter - In de vijftiger jaren van vorige eeuw was er in Bunsbeek een scoutsgroep. Uit deze groep ontstond ook een orkestje dat optrad in zowat alle zalen in de buurt. Dit artikel geeft informatie over dit orkest en handelt verder vooral over de 'Openlucht-Crochet en Cabaret' die op zondag 15 augustus 1954 georganiseerd werd op de speelplaats van de jongensschool van Bunsbeek.

Kunstsmid August Vervloet (1907-1987), een veelzijdig man - Staf Vandegaer - De 'Sint-Truidense kunstenaar' was afkomstig uit het Antwerpse, huwde en woonde een tijdje bij ons, om nadien te verhuizen naar Sint-Truiden. Op latere leeftijd trok hij terug naar het Antwerpse. Deze fascinerende figuur was niet alleen een begaafd kunstsmid, waarvan ook bij ons nog verschillende werken bestaan, maar was ook actief als helderziende, genezer-kruidendokter, … Hij was ook een tijd bezig met een zoektocht naar het verdwenen paneel van het Lam Gods in de Gentse Sint-Baafskathedraal.

Het Kasteeltje van Lijcops in Boeslinter - André Bruyninckx, eindbewerking door Edmond Denruyter - Een van de meest merkwaardige huizen in Boeslinter is de herenwoning die meestal aangeduid wordt als het kasteeltje van Lijcops, naar de naam van de familie die nauw betrokken was bij de bouw en de evolutie van dit huis. Het artikel beschrijft zowel de geschiedenis van het huis en andere huizen in de buurt, als het wedervaren van de families die er mee te maken hadden.

Over het dragen van een scapulier - Dries Ceuppens - Jongere mensen weten meestal niet meer dat de term scapulier zowel gebruikt wordt voor een onderdeel van de kledij van monniken (dat oorspronkelijk de pij moest beschermen), als voor een symbolische kleine versie ervan of een medaille die door katholieken gedragen werd, als bescherming en voor de aan het dragen verbonden gunsten. Een en ander wordt verklaard in deze tekst.

Driemaandelijkse onderwijzersvergadering van de Kantonnale Kring Glabbeek - periode 1893-1906 - Edmond Denruyter - Op basis van twee boeken met verslagen wordt hier een beeld geschetst van de driemaandelijkse vergaderingen van de onderwijzers van het kanton Glabbeek in de periode van 1 augustus 1893 tot 24 juli 1906. De beschrijving van de lessen die in dit kader gegeven worden, geven ook een goed beeld van het toenmalig onderwijs.

50 jaar middenstandstraditie in Glabbeek - Jos Vicca - 50 jaar geleden, in 1969, werd in een aantal gemeenten rond Glabbeek de afdeling Hageland van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond NCMV opgericht. In 1992 werd de naam NCMV, organisatie voor zelfstandige ondernemers, en in 2000 UNIZO, Unie van Zelfstandige Ondernemers. Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan wordt hier een en ander verteld over het wedervaren van de afdeling Hageland. Vooral de eerste 25 jaar komen hierbij aan bod.

Fietsen rond 1900 in Kapellen en elders - Edmond Denruyter - Toen rond het einde van de 19de eeuw de fiets een praktisch en populair vervoermiddel werd, ontstond ook de behoefte aan regels om het gebruik ervan 'in goede banen te leiden'. Zo vaardigde de gemeenteraad van Kapellen in 1896 een reglement voor het fietsen uit dat we hier bespreken. En wie zegt wetgeving, krijgt ook te maken met de 'handhaving', de beteugeling van overtredingen. Daarnaast ontdekte de overheid ook snel dat tegenover de nieuwe behoeften aan infrastructuur ook een nieuwe bron van belastingen stond.

Inhoud Jaarboek 2018

 • Voorwoord
 • 1917, het jaar van de oorlogsmoeheid. Een verkenning aan de hand van het dagboek van Arthème Decoster en de memoires van Emiel GoënKoen Lagae – Een gevolg van drie jaar oorlog was het ontstaan van een zekere oorlogsmoeheid, een aantasting van het moreel van de troepen. Dit weinig besproken aspect van WO I wordt hier toegelicht, in de eerste plaats aan de hand van de boodschappen in het dagboek van Arthème Decoster en de memoires van Hendrik Emile Goën, beiden oorlogsvrijwilligers uit Zuurbemde.
 • Jules Libersens en Herman Ginckels, gesneuveld op 28 september 1918 - Edmond Denruyter -
 • 28 september 1918 was de eerste dag van het eindoffensief in WO I. Jules Libersens, dienstplichtige van de lichting 1913, en Herman Ginkels, oorlogsvrijwilliger, twee kameraden allebei afkomstig uit Glabbeek, sneuvelden beiden op deze eerste dag van het bevrijdingsoffensief dat tot 11 november zou duren. Hun verhaal.
 • Voedselvoorziening en andere hulp in Glabbeek tijdens WO I - Staf Vandegaer - Over de organisatie van de voedselbevoorrading en andere hulp op nationaal vlak tijdens WO I is heel wat informatie te vinden. Het is daarbij niet altijd eenvoudig voor ons om te vatten in welke mate er in landelijke gemeentes zoals de onze er een probleem van voedselvoorziening kon zijn, en welke oplossingen men hiervoor vond. Dit artikel wil een beeld geven van de situatie hier bij ons in Glabbeek.
 • Uit het dagboek van Rooske Pierlé - Edmond Denruyter - Rosa Pierlé begon in maart 1994, in haar 86ste levensjaar, aan een dagboek over haar jeugdjaren. Haar belevenissen tijdens WO I vormen een belangrijk deel van deze herinneringen. In dit artikel wordt o.a. dit gedeelte van haar dagboek beschreven.
 • De klokken van de Glabbeekse kerken - Jef L. Teugels en Werner Wouters - De auteurs werken al sinds jaren aan het opmaken van een inventaris van de kerkklokken in onze streken en hebben recent ook de 'luiklokken' in Glabbeek aangepakt. In dit artikel hebben zij voor ons de informatie over onze klokken en hun geschiedenis samengevat. Daarnaast bevat het artikel ook algemene informatie over klokken en klokkengieters.
 • Honger in onze gewesten en de strijd van de mens tegen natuur en klimaat - Godelieve Feyaerts - Als het over hongersnood en vergelijkbare rampen gaat, dan denken we meteen aan arme streken in Afrika, waar de bevolking gebukt gaat onder oorlogen, dictatoriale regimes, of extreme weersomstandigheden. In dit artikel leren we, aan de hand van een historisch overzicht, dat ook onze streken hun deel van dit soort ellende gekend hebben.
 • Houtem en IJzeren in de 13de eeuw - Jozef en Hilde Hendrickx-Jossa - Over het gehucht IJzeren, dat gelegen was bij de weg van Tienen naar Diest en naar Linter, grotendeels op het grondgebied van Bunsbeek, en over de vermelding van dit gehucht in een geschrift van de 13de eeuw.
 • 6 augustus 1941: Wellington-bommenwerper van de RAF stort neer in Zuurbemde - André Bruyninckx - Onze dorpsgenoot André Bruyninckx houdt zich sinds jaren onder meer bezig met de studie van de vliegtuigcrashes in Glabbeek tijdens WO II. Hier beschrijft hij voor ons in het kort de crash van een Engelse Wellington-bommenwerper in Zuurbemde, aan de hand van getuigenissen van een bemanningslid en van omwonenden.
 • Bezoek aan de 100-jarige Helena Degeest uit Wever - Leona Taes met medewerking van Simone Berghen - Verslag van een gesprek met de eeuwelinge, waarbij onder meer haar eigen geschiedenis en deze van de omgeving waarin zij leefde, aan bod komen.
 • Louisa Sondervorst uit Bunsbeek - Interview door Ruben Donvil op 3 oktober 2016, eindbewerking tekst door Staf Vandegaer - De herinneringen van 'Louisa van Morres', 94 jaar bij het interview, die het grootste deel van haar beroepsloopbaan gewerkt heeft als onderwijzeres in de gemeenteschool van Stok, die toen nog deel uitmaakte van Bunsbeek.
 • Het levensverhaal van Maurice Denruyter, de laatste 'coiffeur' van Bunsbeek - Edmond Denruyter - In een gesprek vertelt Maurice het levensverhaal van zijn jeugd, de oorlog, de opleiding, de stiel van kapper. Hij was sinds onheuglijke tijden de kapper van ontelbare Bunsbekenaren en anderen. Na de kapbeurt vertrok men steevast met een hele valies vol nieuws.

Inhoud jaarboek 2017

Lezing 25 maart 2017: 25 jaar Heemkundige Kring GlabbeekStaf Thomas – Op de 'Academische Zitting' van 25 maart 2017 werden de aanwezigen vergast op een lezing van Staf Thomas, ereconservator-archivaris van Tienen. Wij publiceren de integrale tekst van deze lezing, waarin ook een paar waardevolle suggesties voor de aanpak van heemkunde in het algemeen zitten.

25 jaar Heemkundige Kring Glabbeek: een terugblikDries Ceuppens – Onze Kring werd opgericht in 1992 en bestaat dus dit jaar 25 jaar. Als een van de strijders van het eerste uur blikt Dries Ceuppens terug op het ontstaan en de groei van de vereniging, met haar hoogtepunten en moeilijkere momenten.

50 jaar PC'ke te BunsbeekEdmond Denruyter  – Een goede 50 jaar geleden, na het verdwijnen van de toneelzaal en het café van Germaine Donvil, werd in Bunsbeek de behoefte vastgesteld om de parochiezaal te vervangen door een betere infrastructuur. Dit was de aanloop naar het PC'ke, dat ondertussen dus 50 jaar bestaat. Dit artikel beschrijft de hoofdpunten uit deze halve eeuw.
Wereldoorlog I: Het angstjaar 1916Koen Lagae  – In 1916 was in Duitsland het tekort aan arbeiders bijzonder groot, doordat zovele geschikte mannen naar het front gestuurd werden. Als oplossing hiervoor startte de bezetter in oktober 1916 met het wegvoeren van Belgische 'dwangarbeiders' naar Duitsland. Op 20 of 21 november van dat jaar had een monstering van mannen jonger dan 55 jaar plaats in Tienen, waarna een aantal 'uitgekozenen' naar Duitsland gedeporteerd werden. Dit artikel verhaalt over de lijdensweg van deze gedeporteerden van bij ons.

De zoektocht naar de gecrashte LancasterPeter Reekmans – Op 5 maart 1945 stortte een Britse AVRO Lancaster bommenwerper neer in een drassige weide in de buurt van de Rotelmolen in Pamelen. De 7 bemanningsleden kwamen daarbij om. Na een vergeefse bergingspoging in 1946 bleef het wrak met zijn inhoud in de grond zitten, tot in 2016 gestart werd met de voorbereiding van de opgraving met inzet van moderne middelen. Dit artikel verhaalt in het kort de voorgeschiedenis en het verloop van de jongste bergingsoperatie.

Herinneringen van Pauline 'Plienke' Willems, vroedvrouwOpgetekend door Edmond Denruyter en Staf Vandegaer – Plienke startte haar carrière als vroedvrouw in 1944. Nadat haar echtgenoot Frans Vandermeulen in 1958 veldwachter werd, is ze gaan werken voor het 'Kinderwelzijn' (nu Kind en Gezin). Samen met Frans speelde ze gedurende vele jaren een belangrijke rol in het sociale leven van de gemeente en de hulp aan mensen in moeilijkheden, zoals blijkt uit dit artikel.

De Hoeledense Pastoorswinning en haar onderaardse gangGodelieve Feyaerts – Bij het aanleggen van de afwatering van de school in Hoeleden, voorbij het Breugelhuis, kwam naast de kerk een onderaardse gang bloot te liggen. Dit was de aanleiding voor een artikel over de Pastoorswinning, de vroegere pastorij van Hoeleden..
Hagelandse streekgastronomie - Magda Guelinckx – De auteur is lid van de Academie voor Streekgebonden Gastronomie. Het artikel bespreekt de streekgebonden gastronomie van ons Hageland. De studie van de streekgastronomie is onder meer belangrijk, omdat ze een inzicht geeft in de levenssfeer en het karakter van de mens in deze streek. Een stuk verleden in blijven voortleven in bepaalde grondstoffen en bereidingen, in bepaalde eetgewoonten en zelfs in het taalgebruik.

André Dereze, kajotter van bij ons die de dood vond in MarokkoGaston Denruyter (†) – Op zaterdag 17 mei 1958 vertrokken vanuit Zaventem drie 'kajotters' naar Belgisch Congo, om daar als lekenhelper te gaan werken. Op zondag 18 mei stortte hun vliegtuig neer in de buurt van Casablanca. Eén van de drie was iemand van bij ons, André Dereze. In dit artikel van onze overleden voorzitter, worden de figuur van André en de omstandigheden van zijn overlijden toegelicht.

Calixte Vandegaer, huis- en kunstschilder (1880-1956) – Staf Vandegaer – Calixte Vandegaer werd geboren in Bunsbeek, in de schaduw van de kerk. Hij vestigde zich later in Tienen in de Gilainstraat als huisschilder. Hij studeerde aan de Tiense Tekenacademie en was auteur van heel wat portrettekeningen, schilderijen, … We geven in dit artikel een korte levensbeschrijving en een overzicht van zijn ons bekende werken.

Huwelijken in het verleden - De 3 huwelijken van Maria Theresia Mathues - Godelieve Feyaerts - Maria Theresia Mathues (1844 - 1924), geboren in Ransberg en overleden in Glabbeek, huwde achtereenvolgens met drie broers. Naar aanleiding hiervan worden in dit artikel een aantal gegevens verzameld  over huwelijken in de 19de eeuw.

De naam Hendrickx in Spanje en Portugal en de naam Henriquez bij ons - Jozef Hendrickx - Onze eerste voorzitter heeft sinds het bestaan van de Heemkundige Kring al heel wat onderzoek verricht naar de oorsprong, de evolutie en de verspreiding van de naam Hendrickx met zijn vertalingen. In dit artikel vat hij een aantal gegevens weer over deze naamdragers bij ons en in het buitenland.

Oudstrijders WO I uit Bunsbeek: Joseph Duchenne ('Jef van de Waal', 1882-1991, inwijkeling en 'vuurkruiser'), en Jozef Kempeneers ('Jefke Kemp', 1883-1972) - Edmond Denruyter - In dit verhaal wordt dieper ingegaan op hun afkomst en hun leven voor, tijdens en na de eerste wereldoorlog, tot aan hun overlijden. 


Inhoud jaarboek 2016

 • Vliegramp in Kongo op 19 juli 1960Gaston Denruyter – Op 19 juli 1960 stortte in Sake-Masisi, in Noord-Kivu, Kongo, een Belgisch militair vliegtuig neer, met naast de 5 bemanningsleden 40 militairen van Kleine Brogel en Brustem aan boord. Slechts 4 personen overleefden de ramp. Onze streek deelde in de rouw: onder de slachtoffers waren Jozef Toussaint uit Zuurbemde, René Vanhove uit Kapellen, Omer Lemmens uit Binkom en Jozef Holsbeek uit Hoeleden.
 • De schuttersgilde van ZuurbemdeEdmond Denruyter – Aan het rekeningboek van de Sint-Sebastiaansgilde van Zuurbemde werd in ons jaarboek van 2008 door Herman Vanclooster reeds een eerste artikel gewijd. In het jaarboek van 2016 brengen we een verdere analyse van de details van het gildeboek, met betrekking tot het reglement, de organisatie, de leden of gildebroeders, de functies in de gilde, …
 • Pieter Adam van Dinter, Tiens orgelmakerBruno Bruyninckx – In november 2015 kreeg de voorzitter van onze Kring de vraag van een zekere Clement Van Dinter of het mogelijk was het orgel van de Sint-Andrieskerk van Attenrode, het werk van een van zijn voorouders, te komen bekijken. Wie was deze Van Dinter, een orgelbouwer waarvan we de naam onder meer ook terugvinden in de archieven van Zuurbemde en Wever.
 • Rie Das uit Wever, honderdjarige in 1960Gaston Denruyter – Op 26 augustus 1960 werd Severinus Das, geboren te Attenrode-Wever en wonende in Wever, 100 jaar. In dit artikel worden de resultaten samengevat van wat we verzamelden aan informatie over de eeuweling en vooral over de viering zelf. Aanvullend vroegen we ons af hoe uitzonderlijk een 100-jarige wel mag zijn bij ons.
 • De molens van HoeledenGodelieve Feyaerts – In Hoeleden hebben in het verleden meerdere molens gestaan, zeker als we de molens op de Hel, vroeger bij Bunsbeek, er bij rekenen. Een paar jaren geleden was over deze molens nog maar weinig informatie te vinden. Thans zijn meer gegevens beschikbaar. In dit artikel worden de gegevens over de Hoeledense water-, wind- en ‘vuurmolens’ besproken.
 • Missieprediking in Wever en eldersDries Ceuppens – De ouderen onder ons herinneren zich de ‘missies’ in onze parochies, met donderpreken, extra biecht- en communiegelegenheid, processies, enz. Deze missies worden toegelicht, onder meer aan de hand van een aantal verslagen uit het archief van de Sint-Antoniusparochie van Wever.
 • Herinneringen van Alice Vangoidsenoven-Bruyninckx uit Bunsbeek (en Glabbeek-Zuurbemde) – Opgetekend door Edmond Denruyter en Staf Vandegaer – Alice Vangoidsenoven is afkomstig van Schaffelberg, waar ze nog steeds woont. Ze bracht haar jeugd door in Bunsbeek en Zuurbemde. Ze is ook de weduwe van Felix Vangoidsenoven, de laatste burgemeester van Bunsbeek.
 • Wereldoorlog I: Soldaten uit Attenrode-Wever -  Koen Lagae – Hier wordt het wedervaren verteld van een aantal soldaten uit Attenrode-Wever tijdens de eerste wereldoorlog. Vier er van overleefden de oorlog niet, enkele anderen waren voor het leven getekend.
 • Herinneringen van een Glabbeekse tiener aan de jaren 1940-1945Marius Lox – Marius Lox, ondertussen 86 jaar, bracht de jaren 1940-1945 grotendeels in Glabbeek door. Hij schreef voor ons zijn herinneringen aan de oorlogsperiode neer met veel details en anekdotes. In dit artikel kan U onder meer lezen hoe er in die moeilijke tijd varkens waren met 8 poten …
 • Eugène Laermans, kunstschilder met wortels in BunsbeekHubert Bovens – Baron Eugène Laermans (1864-1940) was een bekend kunstschilder en in zijn tijd een van de meest vooraanstaande figuren uit de Belgische kunstwereld. Zijn grootvader werd geboren in Bunsbeek. In ons jaarboek 1998 verscheen reeds een korte biografie van de schilder. Met heel wat bijkomende gegevens brengen we thans een vollediger levensbeschrijving.

Pagina's